УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 

Проект "BI решение за подобряване мониторинга на търговските действия в дирекция "Банкиране на дребно“

Описание на проекта

В началото на 2017 г. BTS Ltd. завърши работа по съвместен проект с УниКредит Булбанк.
В резултат от успешно реализирания проект бе внедрена нова система за търговска отчетност в Дирекция „Банкиране на дребно“.
Потребителският интерфейс е реализиран чрез BI инструментите от платформата SAP BusinessObjects BI.

Проектът за подобряване мониторинга на търговските действия в дирекция “Банкиране на дребно” бе насочен към разработване на унифициран репортинг пакет за потребителите от дирекцията на всички нива, базиран на единна методология и единна база данни, който да осигури:

 • оперативен мониторинг в оптимално време,
 • прозрачност на резултатите до най-ниско ниво (сделка, клиент, сила за продажба),
 • гъвкавост при достъпа до информация и презентиране
 • мониторинг на продуктивността на различни разрези – продукти, канали, клиентски сегменти, тип на сили за продажба, регион, клон, тип на структурна единица
 • следене на динамиката на продажбите и бюджетното изпълнение,
 • осигуряване на средства за прогнозиране и планиране на бюджетния процес

Подробности за проекта в cio.bg

 

Проект "Миграция на SAP BusinessObjects XI 3.1 към SAP BusinessObjects BI 4.1 и консолидация на Branch и Head Office средите"


Описание на проекта


BI решението базирано на SAP BusinessObjects има своето доказано място в приложната архитектура на УниКредит Булбанк и е една от най- критичните за бизнеса услуги, която се ползва от около 4000 потребители (служители на банката и нейните дъщерни дружества) в режим 24/7 .
За достигането на тези мащаби, стабилните KPI за наличност и бързодействие на решението, за успешното реализиране на поредицата от проекти в BI областта, решаващ фактор е високото ниво на квалификация на ИТ екипа на BTS Ltd. , работещ за развитието и поддръжката на решението.
Проекта обхваща следните фази на разработка:

 • ФАЗА 1: „Анализ“
 • ФАЗА 2: „Инсталация и конфигурация на тестова и продукционна среда“
 • ФАЗА 3: „Оценка на миграцията“
 • ФАЗА 4: „Миграция на съдържанието“
 • ФАЗА 5: „Тестове и валидации“
 • ФАЗА 6: „Управление на проекта и документиране“
 • ФАЗА 7: „Обучения“
 • ФАЗА 9: „Въвеждане в експлоатация“
 • ФАЗА 8: „Поддръжка и мониторинг след експлоатация“


Извършени услуги


Услуги свързани с изграждане на изцяло нова, консолидирана среда на SAP BusinessObjects BI; фина настройка на SOA архитектурата и Web платформата; мигриране на съдържанието; конвертиране на отчети от Desktop Intelligence в Web Intelligence; управление и документиране на проекта;

Продължителност на проекта: 17.08.2015г. – 20.07.2016

Проект "360SUITE LICENSE AGREEMENT _2016"


Бизнес проблем


Поради големият размер на средата, натоварването и критичността на приложението на SAP Business Objects в УникредитБулбанк, Би Ти Ес препоръчва използването на специализирани софтуерни инструменти за управление, одитиране, архивиране и анализ на SAP Business Objects.
Използването на тези инструменти, ще доведе до намаляване на ресурсите за поддръжката и управлението, така й оптимизиране на инфраструктурата за цялостното използване на BI, което би довело до намаляване цената на поддръжка - TCO.
Описание на проекта
Продуктите на GB&Smith са мощни инструменти за одит, анализ на въздействието, архивиране и възстановяване, подобряване на управлението за сигурност, без значение колко е голяма средата на SAP BusinessObjects.
С оглед големината и натовареността на SAP BusinessObjects BI в УникредитБулбанк, както и по-изгодната пакетна цена, екипът на „Би Ти Ес“ ООД препоръчва закупуването на 360 Plus, 360 View и 360 Eyes.
Екипът на „Би Ти Ес“ ООД препоръчва закупуването на продуктите преди започване на миграция от SAP Business Objects XI 3.1 към SAP Business Objects BI 4.1, тъй това би подпомогнало процесите по този проект по няколко причини:
- Автоматизиране мигрирането на правилата за сигурност;
- Автоматизиране мигрирането, теста и валидирането на отчети;
- Намаляване до минимум на човешкия фактор като повод за забавяне и допускане на грешки при валидиране на мигрираното съдържание;

Внедрени продукти на GB&Smith:

 • 360 Eyes –Дръжте под контрол всички действия в SAP BusinessObjects BI:
  Зареждане на всички данни от SAP BusinessObjects в рамките на един datawarehouse;
  Анализ на данните чрез използването на предефинирани Universes и WebI отчети;
  Impact analysis. Откриване на неизползвани обекти. Подготовка за миграция;
 • 360 Plus- Архивиране, version и възстановяване на съдържание SAP BusinessObjects:
  Архивиране на SAP BusinessObjects по график. Versioning. Селективно възстановяване на изтрити файлове от системата;
  Drag & Drop на съдържание между няколко SAP BusinessObjects среди (напр. development и production). Изпълнение по график;
  Сравняване на две или повече SAP BusinessObjects среди(алтернатива на LCM);
 • 360 View- Управление, документиране и одит на настройките за сигурност в SAP BusinessObjects:
  Ненатрапчиво уеб базирано решение за управление и документиране на настройките за сигурност в SAP BusinessObjects;
  Лесно прилагане на настройки за сигурност чрез динамични WEB матрици;
  Одит и почистване на CMS. Алтернатива на CMC;
 • 360 Cast- Schedule and burst на отчети в SAP BusinessObjects:
  Динамично изпълнение по график и наливане на отчети от Excel или SQL списъци;
  Изпълнени по график и наливане на отчети чрез Enterprise Job Scheduler;
 • 360 Bind – Сравняване на отчети с няколко клика:
  Задаване на графици за експорт на отчети;
  Бързо търсене и сравнение на данни между отчетите;
  Оптимизиране на тестовете при прилагане на сервизни обновления, както и при проекти по миграция.

Продължителност на проекта: 12.04.2015 г. – 31.12.2018 г.

Проект "Миграция на BOE 6.5 към BOE XI 3.1"

Описание на проекта

Мигриране на съществуващата инсталация на BOE 6.5 към последната версия на продукта: BOE XI 3.1. Инсталиране и конфигуриране на Business Objects cluster. Мигриране на съществуващите отчети и universe-и към новата версия. Интеграция на BOE XI 3.1 с Microsoft Active Directory на банката . Провеждане на  обучение – Administering Business Objects Enterprise XI 3.1 УниКредит Булбанк имат понастоящем една от най-големите BI системи на Балканите с оперативен рипортинг и мениджмънт информационна система.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise XI 3.1

Проект "BusinessObjects Enterprise за отчети и анализиране на данни в Flex Cube"

Описание на проекта

След обединението на трите банки ( Булбанк, Хеброс и HVB Биохим), БИ ТИ ЕС ООД и платформата Business Objects бяха избрани за изграждане на оперативна отчетна система на най-голямата българска банка – УниКредит Булбанк. БИ ТИ ЕС ООД инсталира и адаптира Business Object Enterprise за отчети и анализиране на данни в Flex Cube – нова унифицирана система. BTS консултира банката за миграцията на отчетите от стара Business Objects версия 6.1.3 към новата 6.5.

Проект "Съставяне на Data Mart"

Описание на проекта

Съставяне на пълен Data Mart, въз основа на който се генерират документи, изисквани от бизнес потребителите. Data Mart има заложена бизнес логика върху данните (по т.нар.  "схема звезда"), дефиниции на местоположението и трансформацията на данните от източника, структури на бази данни с ETL процедури, пълни Business Objects междинни слоеве и набор от примерни отчети, публикувани в корпоративното хранилище. BTS направи оценка и състави препоръки за оптимизацията на настройките на Business Objects Application server, за да даде възможност на бизнес потребителите-анализатори да използват BI инструмента. Това беше постигнато със създаване на междинни слоеве, които позволяват голям обем данни да се обработят за определено време и създаване на по-сложни отчети в Info View User, чиито функционалности са изградени така, че да покриват базовите техники, познати на потребителите от Excel.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise 6.5

Извършени услуги

 • Анализ на източниците на данни
 • Разработване на правила за зареждане на данните в структури  "схема звезда"
 • Разработване на Universe-и и отчети

Проект "Внедряване на система за отчети и анализи"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД инсталира и адаптира система за отчети и анализи Business Objects.  IT специалистите от Булбанк получиха специализирани и специално адаптирани обучения за работа със системата - "Business Objects Operation and Administration" и "Core reporting for powerful users". В допълнение екипът на BTS достави услуги за инсталация и развитие на основните банковите отчети за регулативна отчетност.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise 6.1

Проект "Внедряване на система за отчети ианализи в Хебосбанк АД"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД инсталира и адаптира система за отчети и анализи Business Objects.  IT специалистите от Булбанк получиха специализирани и специално адаптирани обучения за работа със системата - "Business Objects Operation and Administration" и "Core reporting for powerful users". В допълнение екипът на BTS достави услуги за инсталация и развитие на основните банковите отчети за регулативна отчетност.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise 6.1