2004

Използвайки софтуера на Business Objects, потребителите могат да създават, управяляват и анализират данните натрупани в разнородните си информационни системи, чрез употребата на лесно разбираема бизнес терминология. Крайните клиенти на системата използват корпоративната информация, чрез т.н. “семантичен слой” – патентована технология, за представяне на данните като обекти, имащи “бизнес смисъл”, вместо като полета от бази, CRM, ERP системи и др.

Най-често BI се използва за изграждане на отчети, онлайн резюмета над голямо количество данни (dashboards и scorecards), статистически анализи, споделяне на информация (вътрешно-фирмено и между партньори) чрез портални решения, автоматично наблюдение и контрол над определени финансови параметри и др.