CIO, Септември 2004

Какво е Бизнес Интелект

Под Бизнес Интелект (BUSINESS INTELLIGENCE (BI)) се разбира процесът на трансформиране на данните в информация, оттам в знание, а знанието в печалба. Това е процес, при който данните, натрупани през различни периоди и в различните отдели на компанията дават основа за извличане на знание посредством интелигентно достъпване на данните и техния анализ. Бизнес Инелекта дава предимство спрямо конкуренцията чрез получаване на структурирано и подредено знание за нуждите на клиентите, процеса на вземане на решения от клиентите, конкуренцията, пазарните условия, както и обща информация за икономическите, технологичните и културни показатели .

Петте ключови нива в използването на BI са:

  1. Извличане на информацията
  2. Анализ на данните
  3. Изясняване на ситуацията
  4. Анализ на риска
  5. Помощ във взимането на решение
  6. Извличане на информацията

Основата на едно BI решение е извличането на информация от множество източници на данни. Данните могат да бъдат: натрупани електронни данни в корпоративните Бази Данни (БД), разпръснати данни локално по отдели или персонални работни места, текстови документи (бележки, е-мейл съобщения, отчети и т.н.); снимки и изображения; звуци; таблици; уеб страници и URL списъци. Основната функция на този процес е определяне на точните данни и смисловото им свързване, чрез BI инструментите.