InfoWeek, Октомври 2005

Преди началото на “информационната ера” бизнесът беше изправен пред предизвикателството да събира информация от не-автоматизирани източници, да анализира данните си, нямайки ресурсите за работа с днешната техника, и често да взима търговски решения главно на базата на интуиция.

С автоматизирането на все повече системи, повече данни станаха достъпни и налични. Но събирането на данни остана предизвикателство, дължащо се на липсата на инфраструктура за размяната им или на несъвместимостта между различните системи. Понякога се изискваха месеци за да се направят необходимите отчети, а те даваха възможността за вземане на дългосрочни стратегически решения, но взимането на тактически решения в краткосрочен план, продължи да се базира основно на интуицията на мениджърите.

В съвременните бизнес условия и благодарение на развитието на технологиите, достъпни стават огромни количества от данни: Data Warehouse технологии създават repository-та, където да се съхраняват тези данни; подобрени Enterprise Application Integration инструменти увеличават скоростта на събиране на данни; OLAP технологии дават възможност за по-бързо генериране на нови отчети върху масиви от данни. Решаването на проблемите свързани с управлението на данните, осигури възможност на бизнеса да борави с огромни масиви данни, но не даде отговор на въпроса : Как да отсеем необходимата информация в нужния ни момент?

Решението се нарича Business intelligence (BI) - група концепции и методики за подобряване на взимането на бизнес решения на основата на факти, а не само на интуиция. Много бързо BI се превърна в изкуството за пресяване на големи количества данни, извличане на информация от тях и превръщането им в знание.