CIO, Март 2006

В условията на непрекъснато нарастващата конкуренция стремежът на бизнес потребителите е да получават точна и навременна информация, която е базата за извършване на анализ и последващото вземане на решение. Как и от кого да поискат тази информация? Независимо по какъв път ще тръгне компанията в решаването на тази задача, резултатът винаги е един – IT-отделите биват натоварени с изготвянето и предоставянето на отчети.

Ако проследим процесите в крайната им фаза, може да сглобим следната общовалидна схема на работния процес:

  1. Потребителят поставя към IT задание за изготвяне на отчет;
  2. IT изготвя отчета и го предоставя на потребителя;
  3. Потребителят проверява информацията в отчета и установява:
  • Форматирането на отчета не е подходящо;
  • Данните в отчета не са верни;
  • Данните са верни, но отчетът е твърде закъснял;
  • Има нужда от още данни.

Потребителят коригира заданието или изготвя ново и отново го изпраща към IT.

Кои проблеми пораждат тази схема и какви проблеми поражда тя?